top of page

Wie tennist op de terreinen van TC Velina of les volgt in TC Velina is onderhevig aan het huishoudelijk reglement van TC Velina.

- Tennisschoenen en tenniskledij zijn verplicht op de tennisterreinen. 

- Een wintercyclus vaste uren bestaat uit 25 of 26 weken.

- In tornooiweken kan er niet worden gespeeld tenzij na akkoord met TC Velina.

- Interclubwedstrijden en tornooiwedstrijden hebben altijd voorrang op andere  gereserveerde uren.

- Winteruren hebben een andere tarifering voor zomerleden en niet-zomerleden. Een vast winteruur bij TC Velina aan het tarief van zomerleden (spelers met een zomerabonnement bij TC Velina), is geldig vanaf 2 zomerleden op een vast uur of 4 zomerleden op twee vaste uren.

- Wie interclub speelt voor TC Velina, kan enkel deelnemen indien hij/zij een zomerabonnement heeft. Zomerabonnementen dienen betaald te worden voor de start van interclub.

TENNISLESSEN

- Tennis- en padellessen  op TC Velina mogen enkel gegeven worden door Tennis Academy Geraardsbergen vzw.

- Tennis Academy Geraardsbergen behoudt zich het recht voor om lessen en stages niet te laten doorgaan indien onvoldoende deelnemers zich inschreven, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. 

- Wie les volgt, dient aangesloten te zijn bij TennisVlaanderen. Bent u niet aangesloten bij TennisVlaanderen via uw zomerlidmaatschap, dan dient u zich aan te sluiten voor de start van de winterlessen. U betaalt hiervoor de bijdrage voor lidmaatschap van TennisVlaanderen. Met dit lidmaatschap bent u tevens verzekerd.

- Een wintercyclus lessen bestaat uit 20 lesweken tenzij anders aangegeven in de specifieke bepalingen. 

- In tornooiweken en officiële schoolvakanties wordt er geen les gegeven. Er kunnen wel tennisstages plaats vinden in die weken, of uitgestelde lessen worden ingehaald in samenspraak met de trainer.

- Uitsluitend volledig ingevulde inschrijvingsformulieren zullen in behandeling genomen worden. De tennisschool heeft het recht om geen gevolg te geven aan onnauwkeurige of onvolledige inschrijvingsformulieren, of wanneer te weinig speelbeschikbaarheid werd opgegeven.

- Na ontvangst van een volledig ingevuld inschrijvingsformulier ontvangt de lesnemer of zijn ouders via email of telefoon de schriftelijke bevestiging van zijn reservatie. 

- Door het versturen van het inschrijvingsformulier is men betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de lessenreeks. De leerling verplicht zich met het doorsturen van het elektronisch inschrijvingsformulier tot het betalen van het opgegeven cursustarief.

- Voor de betaling van het cursustarief volgt u de richtlijnen van de specifieke bepalingen in de brochure.

- Bij aanvang van de lessenreeks/stage is restitutie van het cursustarief niet meer mogelijk tenzij een vervanger voor uw plaats wordt gevonden.

- De groepsindeling gebeurt in functie van leeftijd en spelniveau voor recreatieve spelers en in functie van selectievoorwaarden voor competitiespelers.

- De aanstelling c.q. toewijzing van een lesgever is voorbehouden aan de leiding van de tennisschool.

- Er wordt gestreefd zoveel mogelijk in homogene groepen te trainen. De tennisschool deelt u naar best vermogen in bij de groep van uw keuze of bij een groep van uw sterkte. Mocht dit echter niet mogelijk blijken, dan nemen wij contact met u op om een andere mogelijkheid te vinden. In geval betaling heeft plaatsgevonden en geen les op het gewenste tijdstip georganiseerd kan worden, zal onmiddellijk restitutie plaats vinden.

- Het is mogelijk dat de formule van uw inschrijving, deels of volledig, niet haalbaar blijkt bij de opmaak van het lessenrooster. De tennisschool zoekt dan een oplossing door u een alternatief voor te stellen. Bij oplossingsakkoord verbindt de tennisschool zich tot restitutie van het verschil in tarief in geval van downgrade van formule, en verbindt de lesnemer zich tot bijbetaling in geval van upgrade van formule.

- De tennisschool kan onmogelijk rekening houden met andere activiteiten. Kinderen met onvoldoende beschikbaarheid worden geweigerd.

- Een lessencyclus en zijn leskalender  staat vast en kan niet meer verschoven worden.

- De tennisschool deelt in de week voorafgaande aan de eerste les via e-mail berichten mee in welke groep en op welk tijdstip u les heeft . Dit zal pas gebeuren indien het verschuldigde cursustarief werd betaald.

- Door het invullen van het inschrijvingsformulier gaat u akkoord met de reglementering van de tennisschool en gaat u akkoord met de financiële verplichtingen.

- Bij inschrijving voor een lessencyclus of stage bij de tennisschool gaat de lesnemer akkoord met elke tennisleraar die door de tennisschool wordt ingezet voor het geven van de lessen.

- Afzegging van de cursus binnen 1 week voor aanvang van een lessencyclus/stage verplicht u tot het betalen van het volledige cursustarief.

- Indien een indoor les geen doorgang kan vinden door een clubactiviteit, door onderhoud, door een  andere obstructie, wordt de les ingehaald op een ander moment. Lessen die niet kunnen doorgaan wegens coronabepalingen opgelegd door de overheid, worden ingehaald in het daaropvolgende zomerseizoen, tijdens stages of tijdens vrije uren in het winterseizoen. 

- Niet verschijnen op de les, om wat voor redenen ook, is altijd voor rekening van de cursist.

- Bij afzeggingen voor een les, gelieve dit 24 uur op voorhand door te geven bij de trainer of verantwoordelijke, er is geen restitutie van het lesgeld.

- Wanneer een cursist na aanvang van een lessencyclus/stage om welke reden dan ook afziet van (verdere) deelname, blijft het volledige cursustarief verschuldigd.

- Bij afzeggen van een of meerdere lessen ten gevolge van blessures, ziekte, vakantie etc. kan geen restitutie van het betaalde lestarief plaatsvinden.

- Wanneer de vaste trainer verhinderd is, wordt de les in eerste instantie overgenomen door een vervangtrainer.

- Indien geen vervangtrainer beschikbaar  is, wordt de les in tweede instantie op een later moment ingehaald.

- De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers, evenals blessures.

- Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor intern gebruik van Tennis Academy Geraardsbergen, Padelclub Geraardsbergen  en TC Velina

- Deze gegevens kunnen medegedeeld worden aan derden, behoudens in geval van verzet door de cursist ten laatste op het ogenblik van inschrijving.

- Tijdens de tennislessen/-stages, kunnen opnames gemaakt worden van de deelnemers voor publicitaire en didactische motieven. Behoudens uitdrukkelijk verzet ten laatste bij de inschrijving, kunnen deze opnames gebruikt worden voor publiciteitscampagnes voor de stages en lessen van TC Velina, Tennis Academy Geraardsbergen en Padelclub Geraardsbergen.

- Deelnemers die zich misdragen tijdens de les kunnen door de leraar voor de betreffende les verwijderd worden zonder restitutie van het lesgeld, dit ter beoordeling van de tennisleraar. De tennisleraar zal zo spoedig mogelijk de tennisschool verantwoordelijke informeren. Bij herhaling kan de leerling voor de rest van de lessen geweigerd worden. Dit zal in overleg met de verantwoordelijke worden bepaald.

- In alle gevallen waarin deze reglementering niet voorziet, beslist het bestuur van Tennis Academy Geraardsbergen. 

bottom of page