top of page

Zeg samen met ons neen tegen grensoverschrijdend gedrag!

Grensoverschrijdend gedrag komt voor in tal van geledingen van de maatschappij. Voor TC Velina is het duidelijk:

grensoverschrijdend gedrag wordt in onze club niet getolereerd. 

 

Wat is grensoverschrijdend gedrag eigenlijk?

Grensoverschrijdend gedrag is elke vorm van ongewenst gedrag van anderen dat jouw persoonlijke grenzen overschrijdt.

Dit is uiteraard subjectief en persoonlijk en voor een stuk ook maatschappelijk of cultureel bepaald. Probeer alvast steeds naar de andere toe duidelijk te maken wat voor jou wel of niet kan. Ongewenst seksueel gedrag kan verschillende vormen aannemen, van ongepaste seksueel getinte opmerkingen over ongepaste aanrakingen en sexting (seksueel getinte inhoud sms/mms’en) tot stalking, aanranding of verkrachting. Maar grensoverschrijdend gedrag is uiteraard nog veel ruimer dan dat. Het is elke vorm van ongewenst gedrag zoals pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, racisme, discriminatie, beledigingen, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage, ...

Als club zeggen we neen tegen dergelijk gedrag!

Er zijn verschillende meldpunten waar je met je verhaal, mocht je hier toch mee te maken krijgen, terecht kan … • Om een luisterend oor te vinden en een antwoord te krijgen op je vragen; • Om te bespreken wat je ertegen kan doen, welke verdere stappen je kan zetten; • Om een officiële klacht in te dienen en een tucht- of strafprocedure tegen de betrokkene op te starten.    
 
Mogelijke meldpunten zijn:

- Katrien De Norre, aanspreekpunt integriteit van TC Velina: info@tcvelina.be of 054/415827

- Je huisarts of de lokale politie (www.lokalepolitie.be) of tel. 101;

- De Vlaamse hulplijn: www.1712.be of tel. 1712; 

- Aanspreekpunt integriteit Tennis Vlaanderen: Dirk Deldaele, 0473 32 31 84, dirk.deldaele@tennisvlaanderen.be of Regine Hiergens, 03 828 98 97, topsportcentrum@tennisvlaanderen.be 
 
Melden kan desgewenst anoniem, zowel bij de overheid als bij Tennis Vlaanderen. Alle meldingen worden serieus genomen en behandeld in alle discretie en objectiviteit. Er worden geen stappen ondernomen zonder uitdrukkelijke toestemming.

 

Voor TC Velina gelden volgende reglementen:

Het is elk aangesloten lid en begeleider verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.  
Een aangesloten lid kan door de raad van bestuur worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt per aangetekende brief geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op de raad van bestuur. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan de raad van bestuur het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

 


 

bottom of page